Què oferim?

Per aconseguir els objectius i cobrir les necessitats existents, fa falta comptar amb professionals de Girona i Osona (en endavant “Girona”) amb experiència i qualitat tècnica que puguem abordar íntegrament els serveis que convenen en aquest tipus d’operacions compravenda d’empreses; intervenint-hi serveis de consultoria econòmica, estratègica i financera i serveis legals i fiscals. A GI X GI intermediem en les operacions, comptant amb la col·laboració dels millors professionals de Girona tant pels serveis econòmics, com pels serveis legals i fiscals, sota la direcció d’en Jordi Bellvehí.

Els serveis principals que presta GI X GI són els següents:

 • Recerca i acompanyament d’empreses de Girona que busquen socis inversors o estratègics.
 • Recerca i acompanyament d’empresaris de Girona que volen vendre el 100% del capital.
 • Recerca i acompanyament d’empresaris de Girona que volen vendre branques d’activitat.
 • Recerca d’empreses de Girona que venguin unitats productives dins procediments de reestructuració o concursals.
 • Recerca de persones de Girona amb capital per invertir en empreses de Girona.
 • Recerca d’empreses de Girona que volen comprar altres empreses per créixer inorgànicament, encara que l’empresa a adquirir no sigui de Girona.
 • Assessorament i acompanyament en processos d’adquisició o inversió, tant a la part compradora, com a la part venedora.
 • Assessorament i acompanyament en l’adquisició d’empreses a altres països, europeus o de fora d’Europa o en operacions de Joint-Venture.
 • Valoracions d’empreses, per diferents mètodes segons l’empresa i el sector.
  Preparació del Dossier de venda i de Due Diligence del venedor “Vendor D.D.”.
 • Realització de Due Diligence de compradors.
 • Acompanyament a l’empresa venedora en la Due Diligence del comprador.
 • Redacció de documentació contractual Acord de Confidencialitat (NDA), Carta d’Intencions (LOI), Oferta no Vinculant (NBO), Contracte de compravenda (SPA).
 • Document de Declaracions i Garanties (R&W), Pacte entre Socis (SHA), etc.
 • Anàlisi i planificació fiscal de les operacions.
 • Anàlisi i planificació laboral de les operacions.
 • Anàlisi i planificació financera i del pla de negoci i estratègic.
 • Planificació i execució d’operacions societàries relacions amb la planificació d’una compravenda d’empresa (contracte de joint venture; cessió d’actius i passius, escissió, fusió, transformació, aportacions no dineràries, bescanvi de participacions o accions, préstecs participatius convertibles, compra d’unitats productives, compra d’actius i subrogació de treballadors, etc.).
 • Assessorament i acompanyament en procediments de finançament relacionats amb mercats primaris (d’emissió de bons o accions) i en mercats secundaris (borsa).