La fundació

El projecte GI X GI té ànim de lucre i els serveis es facturaran a preu de mercat, però al mateix temps té una ànima solidària que es materialitzarà amb la constitució d’una fundació en el moment en què els beneficis del projecte ho permetin.

El projecte GI X GI pretén destinar el 25% del seu benefici a finançar finalitats d’interès general, bé sigui directament a través de GI X GI Private Equity, S.L. o bé sigui mitjançant la constitució i gestió d’una fundació que tingui per objecte:

 • La promoció del caràcter emprenedor entre els joves de les comarques gironines i Osona.
 • La promoció de la política de l’esforç i el mèrit entre els joves de les comarques gironines i Osona.
 • La promoció de l’ambició sana i positiva que han de tenir els joves i la seva transformació en projectes d’emprenedoria i empresarials.
 • La promoció i difusió positiva de la figura de l’emprenedor i l’empresari entre el jovent de les comarques gironines i Osona, reivindicant el valor afegit que aporten al territori i a la seva gent.
 • La valoració i reivindicació de valors i principis com l’esforç, l’honestedat, la formació i especialització, la creativitat i la inventiva, l’ambició positiva, l’assumpció de risc informat i controlat, l’excel·lència entesa com intentar fer les coses ben fetes, la sostenibilitat, la solidaritat i la voluntat de construir i deixar un impacte positiu al territori i a la seva gent (tota la gent que viu en comarques gironines i Osona, sense cap mena de discriminació, per cap raó).
 • L’ajut i acompanyament al jovent emprenedor de les comarques gironines i Osona per aconseguir que els seus projectes esdevinguin una realitat sostenible i estable a través de la constitució de noves empreses.
 • El foment de la formació especialitzada del jovent de les comarques gironines i Osona, enfocada a la creació d’iniciatives empresarials a les comarques gironines i Osona.
 • La inversió en nous projectes empresarials de les comarques gironines i Osona.
 • La contribució al creixement, enfortiment i millora del teixit empresarial gironí i osonenc.
 • La contribució a la millora de la qualitat de vida dels gironins i gironines, osonencs i osonenques, a través del seu teixit empresarial.
 • La defensa i promoció de la imatge dels empresaris i empresàries gironins/es i osonencs/ques i la difusió de la contribució positiva que fan al territori gironí i osonenc i a la seva gent.
 • La recerca i promoció de sinergies entre els empresaris gironins i osonencs, per tal d’augmentar la col·laboració entre empreses de les comarques gironines i Osona i la unió de forces per afrontar millor un mercat global molt exigent.
 • La recerca d’instruments i suports i la promoció que empreses Gironines es puguin convertir en empreses multinacionals.
 • El foment i la promoció de la concentració d’empreses gironines i osonenques, mitjançant fusions o altres instruments societaris o de reestructuració empresarial, per fer empreses més grans, més fortes i més sostenibles.
 • La inculcació (mitjançant difusió i formació) de la cultura del compliment (compliance) i el bon govern (governance) com a mètode de gestió dels riscos i de sostenibilitat de les empreses del futur i de recerca de l’excel·lència.
 • La contribució a què les empreses de les comarques gironines i Osona puguin complir amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) fixats per l’ONU pel 2030 i tinguin una política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) adient al seu tamany, sector, context i circumstàncies.
 • La reivindicació i promoció de la tecnologia i la digitalització de les empreses gironines, inclosa la utilització de la intel·ligència artificial; fomentant un ús constructiu i positiu, que no vagi en contra dels drets humans, ni de la intimitat i dels drets laborals de les persones.
 • La contribució des de les empreses i empresaris i empresàries de Girona i d’Osona al medi ambient i a la lluita contra la sequera, la contaminació del sòl i els aqüífers i el canvi climàtic. Volem contribuir al fet que sorgeixin iniciatives i projectes empresarials que persegueixin aquells objectius, amb creativitat, inventiva, tecnologia i capital inversor.
 • La contribució de les empreses i empresaris i empresàries de Girona i d’Osona a la no discriminació de les persones, per cap raó (ni raça, ni creences, ni religió, ni gènere, ni res) i al respecte als drets laborals, a les llibertats i als drets humans i civils.
 • La col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre i amb empreses, organitzacions empresarials i administracions públiques de les comarques gironines i Osona per, conjuntament, assolir millor els objectius de la Fundació.
 • L’ajut econòmic a altres entitats sense afany de lucre de les comarques gironines i Osona que duguin a terme activitats que contribueixin a l’assoliment dels objectius de la Fundació.

Tenim la idea i la il·lusió d’iniciar un Pla Pilot a Santa Coloma de Farners, que es dirà FARNERS VIVA, per veure si té un efecte positiu i es pot replicar a altres capitals de comarca de Girona i Osona. En aquest projecte hi col·laborarà la Farners Bellvehí Massaguer. El projecte bàsicament consistirà en:

 • Detectar joves en edat laboral i que hagin acabat els seus estudis (o estiguin en el darrer any) i que estiguin disposats i disposades a posar esforç i dedicació en projectes empresarials a Santa Coloma de Farners; aconseguint generar llocs de treball per a joves del poble i, al mateix temps, millorar l’activitat empresarial del Municipi.
 • La idea és fer una tasca de detecció i de selecció d’aquells i aquelles joves que es considerin adients pel projecte i orientar-los, formar-los i ajudar-los a tirar endavant projectes, posant el finançament inicial GIXGI i participant en el projecte com a soci financer i estratègic; però amb la idea que en el futur si el projecte té èxit els joves que l’estiguin tirant bé endavant, vagin adquirint en condicions molt favorables el capital i el negoci acabi essent 100% seu.
 • L’anàlisi i detecció de projectes en els que invertir es farà també pensant en les necessitats del municipi i s’intentarà que siguin projectes amb ànima que tinguin un impacte positiu al Municipi i en la seva gent.
 • En els projectes, s’intentarà engrescar altres empresaris i inversors del Municipi, per poder abastar més i millor i per fer els projectes més sostenibles.